Bemiddelen

Bemiddeling is de eerste stap

richting duurzame oplossingen

Ons kantoor hanteert een welbepaald systeem in bemiddelingen.

Als partijen een advocaat hebben, dan komen deze altijd mee. U voelt zich gesteund en kan tijdens de bemiddeling ruggespraak plegen met uw vertrouwenspersoon, die uw belangen verdedigt en u ten allen tijde kan adviseren omtrent uw rechten en plichten. Dit is enorm waardevol en wordt tijdens de bemiddeling als zeer productief en probleemoplossend ervaren. U staat er nooit alleen voor.

Wij streven er naar de bemiddeling in vier sessies af te handelen en binnen het budget van 1000 euro. Dit vertegenwoordigt ongeveer zes tot zeven uur bemiddeling aan een uurtarief van 150 euro (BTW vrij).

De ervaring leert dat bemiddelingen die niet binnen deze uren kunnen afgehandeld worden, wellicht nooit tot een onderhandeld resultaat komen. Het heeft geen zin om dan vergadering op vergadering te houden als er toch geen goede afloop te verwachten valt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat, als partijen erg dicht bij de finish zitten, de bemiddeling moet eindigen. Flexibiliteit is er altijd, op voorwaarde dat de partijen van hun kant ook willen meewerken.

Partijen, en hun raadslieden, mogen ons zo vaak bellen of consulteren als nodig, met vragen over de bemiddeling. We bevelen aan om in deze fase nog niet over de grond van de zaak te spreken, aangezien deze nog niet gedekt is door de vertrouwelijkheid. Dit is pas vanaf de ondertekening van het bemiddelingsprotocol. Het lijkt nodeloos omslachtig en bureaucratisch, maar wij hanteren een uiterst ethische en transparante werkwijze.

Er wordt vervolgens onderling een datum afgesproken voor de eerste gezamenlijke sessie.
Op die eerste gezamenlijke sessie wordt het bemiddelingsprotocol ondertekend. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar garandeert ook de vertrouwelijkheid van de bemiddeling. Alles wat gezegd en geschreven wordt vanaf de ondertekening van het bemiddelingsprotocol tot aan het einde van de bemiddeling is strikt vertrouwelijk en kan niet gebruikt worden in een rechtszaak of buiten de bemiddeling.

Op deze zitting wordt ook de financiële kant van de zaak geregeld. Een provisie van 500 euro per partij wordt op deze zitting betaald, hetzij contant, hetzij met Bancontact, hetzij door overschrijving op rekening voorafgaand aan de zitting.

Vervolgens wordt na de eerste sessie, waarop de standpunten en belangen worden uiteengezet, een respectievelijke sessie met elke partij apart gehouden. Wie het eerst komt wordt op de eerste sessie afgesproken in onderling overleg.

Tot slot wordt er nog een gezamenlijke sessie gehouden met de twee partijen en de bemiddelaar samen, waarbij een geschreven document (project van ouderschapsovereenkomst of dadingsovereenkomst) wordt besproken, opgesteld door de bemiddelaar. In dit document staan de krijtlijnen van het akkoord zoals gedistilleerd door de bemiddelaar in de aparte gesprekken. De advocaten die hun cliënten bijstaan, bekomen dit op voorhand per mail, zodat zij zich juridisch kunnen voorbereiden op de vergadering.

Tussendoor mogen partijen, of hun raadslieden, ons zo vaak bellen of mailen als zij nodig achten. Alles gebeurt onder dekking van de vertrouwelijkheid.

Meestal komt het tot een akkoord, of een gedeeltelijk akkoord.
Indien er geen volledig akkoord is, wordt besproken wat er met de overige punten van discussie moet gebeuren.